राजनीतिक दल/स्वतन्त्र अनुसार निर्वाचित उम्मेदवारको संख्यात्मक विवरणद्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।