प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन(PR)को मतगणनाको विस्तृत परिणामद्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।