लिङ्ग अनुसार निर्वाचित उम्मेदवारको संख्यात्मक विवरण

क्र.स.
लिङ्ग
स्थानीय तह
प्रदेश सभा
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
 
समानुपातिक
प्रतिनिधि सभा
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
 
समानुपातिक
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
जम्मा
प्रतिशत (%)
क्र.स.
1
लिङ्ग
पुरुष
स्थानीय तह
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
जम्मा
प्रतिशत (%)
क्र.स.
2
लिङ्ग
महिला
स्थानीय तह
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
जम्मा
प्रतिशत (%)
क्र.स.
3
लिङ्ग
तेस्रो लिङ्गी
स्थानीय तह
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
जम्मा
प्रतिशत (%)
 
कुल जम्मा
स्थानीय तह
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
पहिलो हुने निर्वाचित हुने
समानुपातिक
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
जम्मा
प्रतिशत (%)
 

द्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।