ERIS

निर्वाचन आयोग

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९

मतगणनाको विस्तृत परिणाम


द्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।