ERIS

निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधि/प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको सुची

click on the row to view detailsद्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।