ERIS

निर्वाचन आयोग

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१

उपनिर्वाचन नतिजा


द्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।