पहिलो हुने निर्वाचित हुने मतगणनाको दलगत स्थिति(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )


(कुल: )