प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को निर्वाचन नतिजा सारांश


प्रमुख
उपप्रमुख
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
वडा अध्यक्ष
महिला सदस्य
दलित महिला सदस्य
सदस्य

द्रष्टब्यः मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट यस प्रणालीमा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्कको आधारमा ।